Szkoła jazdy Manewr Ośrodek Szkolenia Kierowców Grójec

Kurs ADR

Manewr Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Piłsudskiego 19

Wykłady i praktyka
Kurs ADR to szkolenie dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Skrót ADR pochodzi od francuskiego nazewnictwa Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, co oznacza Europejską Umowę dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych.

Do szkolenia z zakresu ADR każdy uczestnik musi spełnić następujące warunki:

- mieć ukończone 21 lat
- prawo jazdy kat. B
- spełniać wymagania zawarte w Ustawie o ruchu drogowym oraz w Ustawie o transporcie drogowym
kurs prawa jazdy C

Szkolenie ADR obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, mając na celu przygotowanie uczestników do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Oto główne punkty kursu ADR:

Przepisy prawne i techniczne:
Bezpieczeństwo i postępowanie w przypadku awarii:
Część praktyczna:
Po ukończeniu kursu ADR, uczestnicy otrzymują odpowiedni certyfikat potwierdzający, że są przeszkoleni w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z międzynarodowymi przepisami ADR. Ten certyfikat jest często wymagany do wykonywania przewozów drogowych materiałów niebezpiecznych.
Ważne jest, aby regularnie odświeżać szkolenie ADR, ponieważ przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych mogą ulegać zmianom, a kurs ADR ma na celu zapewnienie aktualnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego przewozu takich materiałów.

Szkolenie ADR obejmuje część podstawową i specjalistyczną, przy czym kurs podstawowy dotyczy wszystkich kierowców.

Szkolenie podstawowe ADR trwa co najmniej 24 godziny lekcyjne. Po jego zakończeniu kursant możne zapisać się na:
Ukończenie szkolenia pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego w formie testu. Uzyskanie pozytywnego wyniku gwarantuje uzyskanie zaświadczenia ADR.
Szkoła jazdy Manewr udostępnia kursantowi wszystkie dostępne akty prawne, podręczniki a także materiały dydaktyczne w formie testów.

Zobacz również: Szkolenie dla kierowców zawodowych.